ГАРАНЦИЯ

2. Гаранционни срокове на топлоизолацията

3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да отложи датата по чл.2 т.4 до 7 работни дни

Договор, гаранция и протокол за приемане на СМР

Договор, гаранция и протокол за приемане на СМРдни.

Чл. 3.   Рекламации за качеството на извършената работа и вложените материали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прави в срок от ……. години. Появилите се дефекти през гаранционният срок се изпълняват от изпълнителя за негова сметка и с негови сили и средства.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема гаранции за повреди, възникнали в резултат на неправилна експлоатация или форсмажорни обстоятелства (пожар, земетръс и др.). За неправилна експлоатация се счита и замърсяването със строителни материали.

Чл. 4 При поява на дефекти по чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в пет дневен срок на следният адрес:

София, ул. „Дебър”, Бл.12А                   тел: 0878 252 634

   „Хоризонтал” ООД                 тел: 0888 252 118

писмено с обрайна разписка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви в пощенския клон за получаване на писмото или не бъде открит на посочения адрес, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да отстрани появилите се дефекти, след което да претендира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплатените суми за труд, материали, както и претърпени щети и други извършени разходи.

Чл. 5. Възложителя се задължава да започне работа до 15 дни след получаване на известието

© www.toploizolacia.org

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter